фермион нь эгэл бөөмийн физикийн ухагдахуун бөгөөд Италийн эрдэмтэн Энрико Ферми болон Английн эрдэмтэн Поль Дирак нарын тодорхойлсоноор фермионы спины утга нь 1/2, 3/2, 5/2 гэх мэт хагас бүхэл утга авна. Фермион нь Ферми-Диракийн түгэлтээр түгнэ.

Түүнчлэн засварлах

Эшлэл засварлах

Cambridge University Press, ISBN 978-0521864497.