Усан тээврийн байгууламж

Усан тээвэр байгууламж гэдэг нь ачаа бараа, зорчигчдыг аюулгүй байхаар хөвөх тээврийн хэрэгсэл зорчих усан зам, зогсоол бүхий барилга байгууламжийн цогцийг хэлнэ. Усан тээврийн байгууламжид боомт, түшиц хана, хөвөх тавцан, шонт суурь бүхий хавтгай, шлюз гэх мэт барилга байгууламжууд хэрэглэгдэна. Манай орны хувьд усан тээвэр Сэлэнгэ мөрөн, Хөвсгөл нуурт хэрэглэгдэх ба орон нутгийн хэрэгцээнд зориулагддаг. Усан тээврийн тухай асуудлыг Монгол улсын Усан замын тээврийн тухай хуулиар зохицуулагдана

[[1]].