Улс төрч

Улс төрч нь нийгмийн шинжлэх ухааны мэргэжил юм.