"Мэдээллийн нууцлал хамгаалал"-ны өөр хувилбарууд

 
==Байгууллагын МАБ-ыг хангах хууль тогтоомжийн түвшин==
Гол хоёр багц арга хэмжээг авах зорилгоор хэрэгжүүлдэг. Үүнд.
• Нийгэмд МАБ-ын ойлголт, мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх, амьдралын үйл ажиллагаанд хэвшүүлэхээнхэвшүүлэх арга хэмжээ авах
• МАБ-ын зөрчил, зөрчил гаргагчдыг нийгэмийн зүгээс буруутгах, ял шийдэл оноохыг шаардах зэрэг сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх арга хэмжээ авах
Зорилгo
Anonymous user