Мэдээллийн нууцлал хамгаалал


Мэдээлэл нь байгууллагын үйл ажиллагаа, ажил хэргээ хэвийн явуулахад шаардагдах гол хөрөнгө учраас хамгаалагдсан байх ёстой.Мэдээллийн аюулгүй байдал нь мэдээлэл болон мэдээллийн системд зөвшөөрөлгүй хандах, мэдээллийг ашиглах, ил болгох, өөрчлөх, хуулах, устгах, мэдээллийн системийн үйл ажиллагааг тасалдуулах, хянахаас хамгаалахыг хэлнэ. МАБ-ын 4н зарчим: Зөв мэдээллийг Зөв хүнд Зөв цагт Зөв хэлбэртэй хүргэж байх Мэдээллийн салбарт үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс төр, иргэн, хувийн хэвшлийн мэдээллийн 1. Бүрэн бүтэн, 2. Нууцлагдсан 3. Хүртээмжтэй байдлыг баталгаажуулах тухай ойлголт багтана. МАБ-ын 4н зарчим: Зөв мэдээллийг Зөв хүнд Зөв цагт Зөв хэлбэртэй хүргэж байх

ОршилЗасварлах

МАБ гэдэг нь ажил хэргийн тасралтгүй чанарыг хангах, эрсдэлийг багасгах, хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, бизнесийн боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд мэдээллийг олон янзын аюул, заналаас хамгаалах ажиллагаа. Мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийж ашиглах чадвараар байгууллагын манлайлал үнэлэгдэг учраас МАБ чухал.

Байгууллагын МАБ-ыг хангах хууль тогтоомжийн түвшинЗасварлах

Гол хоёр багц арга хэмжээг авах зорилгоор хэрэгжүүлдэг. Үүнд. • Нийгэмд МАБ-ын ойлголт, мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх, амьдралын үйл ажиллагаанд хэвшүүлэх арга хэмжээ авах • МАБ-ын зөрчил, зөрчил гаргагчдыг нийгэмийн зүгээс буруутгах, ял шийдэл оноохыг шаардах зэрэг сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх арга хэмжээ авах Зорилгo МАБ-ын чухал шинжийг тодотгох, судалгааны чиглэлд нөөцийг төвлөрүүлэх, дээрхи дөрвөн түвшний хандлагыг байгууллага бүрт бий болгох, боловсролын үйл ажиллагаанд зөрчил гаргагчидыг буруутгах хандлагыг бий болгох, төлөвшүүлэхэд хууль тогтоомжууд чиглэсэн байдаг.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ (1995.4.18)Засварлах

• ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ 15дугаарзүйл.Тагнуулын байгууллагын бүрэн эрх 15.5.Төрийн нууцад хамаарах мэдээ, мэдээлийг дамжуулах, төрийн холбоо, шуудан, шифр, тоон мэдээлэл харилцааны сүлжээгээр үйлчлэх • ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ (2001.12.27)

• ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ 11 дүгээр зүйл.Тагнуулын ерөнхий газрын үүрэг 11.1.6.Төрийн мэдээлэл, холбоо харилцааны аюулгүй байдлыг хангах

• ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ (2001.10.18) • ТЕРРОРИЗМТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ (2004. 4.23)

• Үндсэн хууль • Иргэний хууль

•	Эрүүгийн хууль

• ЭБШ хууль • Төрийн нууцыг тухай хууль, жагсаалт батлах тухай хууль • Байгууллагын нууцын тухай хууль • Хувийн нууцын тухай хууль

МАБ-ын хуулиуд • “Цахим гарын үсгийн хууль” • “Хувийн өгөгдлийн тухай хууль” • Өгөгдөл хамгаалах тухай хууль • “Харилцаа, Холбоо, Мэдээллийн технологийн хууль” • “Цахим хэлцлийн тухай” хууль • “Цахим засгийн тухай” хууль • Тусгай зөвшөөрөл

Гадаадын хууль тогтоомжЗасварлах

• АНУ-д 500 орчим акт байна o Computer Security Act of 1987 o Computer Security Enhancement Act of 1997 o Computer Security Enhancement Act of 2001 o БХЯ, ҮАБАгентлаг, ХМГ, ТЕГ-ын ашиг сонирхлыг хамгаалсан, хязгаарласан заалтууд байдаг.


Кибер аюулгүй байдлын хуулиудЗасварлах

o Computer Misuse Act 1990 o Data Protection Act 1998 o Telecommunications Regulations 1999 o Freedom of Information Act 2000 o Regulation of Investigatory Powers Act 2000 o Consumer Protection Regulation 2000 o Anti-Terrorism, Crime and Security Act of 2001

o Electronic Signature Regulation 2002

Эх сурвалж :

Компьютерийн ухааны Доктор, Дэд.профессор Т.Халтар

Компьютерийн ухааны Доктор, Дэд.профессор Ө.Эсболд

Компьютерийн ухааны Доктор, Дэд.профессор Ц.Ганбат