"Механик"-ны өөр хувилбарууд

б (жижиг засвар)
Эдгээрээс гадна механикийг өөр олон шалгуураар ангилж болно. Биеийн Аггрегат төлөв байдлаар нь дараах байдлаар ангилж болно:
*Хатуу биеийн Механик
**Хатуу биеийн Механик: Цэгэнцэгэн масс болон хэлбэр дүрсээ үл алдах бие
**Уян хатан биеийн Механик
**Уян налархай биеийн Механик
15

edits