"Зунгааралт"-ны өөр хувилбарууд

{{Main|Шүргэх хүчдэлийн тенсор}}
 
Ерөнхийдөө шингэн дахь хүчдэлүүд нь хугацааны турш дахь (зунгааралтын хүчдэл) [[Гажилтын утга|деформацийн өөрчлөлтийн утга]], тайван төлөвөөс зарим хэсгийн [[деформаци]] ([[уян харимхай|уян харимхайн]] хүчдэл) зэргээр илэрхийлэгдэнэ. Шингэний механикт тодорхойлолтоороо уян харимхайн хүчдэл нь зөвхөн [[гидростатикийн даралт|гидростатикийн даралтыг]] агуулна.
In general, the [[stress (mechanics)|stresses]] within a flow can be attributed partly to the [[deformation (mechanics)|deformation]] of the material from some rest state ([[Elasticity (physics)|elastic]] stress), and partly to the [[strain rate|rate of change of the deformation]] over time (viscous stress). In a fluid, by definition, the elastic stress includes only the [[hydrostatic pressure]].
 
Маш ерөнхий илэрхийлэлд шингэний зунгааралт нь шингэний гажилтын утга ба зунгааралтын хүчдэлийн хоорондын хамаарлаар илэрхийлэгдэнэ гэж үздэг. Шугаман зураглалын тодорхойлолтоор илэрхийлэгдэх [[Ньютоны шингэн|Ньютоны шингэний]] загварт энэ хамаарал нь зунгааралтын тенсороор дүрслэгдэх ба үүнийг [[гажих утгын тенсор]]<nowiki/>оор (хурдны [[градиент]]) үржвэл зунгааралтын хүчдэлийн тенсорыг өгнө.
In very general terms, the fluid's viscosity is the relation between the strain rate and the viscous stress. In the [[Newtonian fluid]] model, the relationship is by definition a linear map, described by a viscosity tensor that, multiplied by the [[strain rate tensor]] (which is the [[gradient]] of the flow's velocity), gives the viscous stress tensor.
 
Зунгааралтын тенсор нь үл хамаарах 9 [[чөлөөний зэрэг]]<nowiki/>тэй байна. [[Изотропи]] Ньютоны шингэний хувьд эдгээр нь хоёр үл хамаарах параметрээр буурах боломжтой. Ихэнхдээ тенсорын задаргаа нь хүчдэлийн зунгааралт ''μ'' болон бөөмийн зунгааралт ''σ'' болно.
The viscosity tensor has nine independent [[degrees of freedom]] in general. For [[isotropic]] Newtonian fluids, these can be reduced to two independent parameters. The most usual decomposition yields the stress viscosity ''μ'' and the bulk viscosity ''σ''.
 
==Нюьтоны ба Нюьтоны бус шингэнүүд==
| -
| K
| μPa&nbsp; s
-->
|-