"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

 
=== Байрлал буюу хөндлүүр ===
[[File:Takato Dam discharge.jpg|thumb|The discharge of [[TakatoТакато Damбоомт]]ын ус хаяж буй зураг]]
Боомт барих газрын хамгийн тохиромжит хэсэг бол голын [[голдирол]] дахь гүн болоод нарийн [[хавцал]] юм. Боомтын тэргүүн зорилго нь голын усыг хуримтлуулж хиймэл нуур бүхий усны нөөцийг бий болгох явдал юм. Хөндлүүр нь бага зардлаар боомт босгож их ус эсвэл тооцоот хэмжээний усыг хуримтлуулахад хүрэлцээтэй тохирч байх ёстой. Эдийн засгийн хамгийн чухал асуудал нь боомтуудын өртгийн харьцаа байдаг. Мөн нийгмийн талаас авч үзвэл усан сангийн дор орох газар нутаг нь эдийн засгийн эргэлтэнд ордоггүй, ач холбогдол багатай газар байх хэрэгтэй.
One of the best places for building a dam is a narrow part of a deep [[river]] [[valley]]; the valley sides can then act as natural walls. The primary function of the dam's structure is to fill the gap in the natural reservoir line left by the stream channel. The sites are usually those where the gap becomes a minimum for the required storage capacity. The most economical arrangement is often a composite structure such as a [[masonry]] dam flanked by earth embankments. The current use of the land to be flooded should be dispensable.
 
[[Инженерчлэл]] ба [[инженер геологи]]йн талаас боомт баих хөндлүүрийн орчимд дараах зйүлсийг авч үзнэ:
Significant other [[engineering]] and [[engineering geology]] considerations when building a dam include:
* Ул хөрс болон хөндлүүрийн орчмын [[ус нэвтруулэх чадвар]]
* [[Permeability (fluid)|permeability]] of the surrounding rock or soil
* [[Газар хөдлөлт]]ийн судалгаа
* [[earthquake]] faults
* [[Хөрсний гулсалт]], нуралт ба [[наруугын тогтворшил]]
* [[landslides]] and [[slope stability]]
* Голын усны түвшин, гидрологи
* water table
* Хөндлүүр ба дээд хашиц талын талбайн топографийн зураглал
* peak flood flows
* Их үерийн хэмжээ
* reservoir silting
* Усан сангийн хагшаажилт
* [[Environmental impacts of reservoirs|environmental impacts]] on river fisheries, forests and wildlife (see also [[fish ladder]])
* [[Усан сангийн хүрээлэн буй орчны нөлөөлөл|Байгаль орчны нөлөө]] тухайлбал голын загасны нүүдэл (харах [[Загас гаргуур]]), ой болон хээрийн амьтадад үзүүлэх нөлөө, усны чанар
* impacts on human habitations
* Хүний амьдралд нөлөөлөх нөлөөлөл
* compensation for land being flooded as well as population resettlement
* Усан санд автах талбайн судалгаа, нүүлгэн шилжүүлэлт
* removal of toxic materials and buildings from the proposed reservoir area
* Төлөвлөж буй барилгын болон усан сангийн талбайгаас байгалийн болон хүний гараар бий болсон хортой цэгүүдийг судлах шилжүүлэх
 
=== Нөлөөллийн үнэлгээ ===