Сонгуулийн амлалт

Сонгуулийн амлалт (Англи: Election promise) гэдэг нь сонгуульд ялахын тулд улс төрчийн ард иргэдэд амлаж буй амлалт юм.