Психоанализ (герм. Psychoanalyse) нь сэтгэцийн задлан шинжилгээ гэсэн үг юм. Хүний сэтгэл зүйн тухай онол болон сэтгэл зүйг эмнэх аргуудын цогц болно. З.Фройд анх шинжлэх ухааны түвшинд хүргэсэн.