Астрономийн нэгж (товчилгоо: а.н.) нь нарны аймгийн гариг хоорондын зайг хэмжихэд хэрэглэгддэг нэгж юм. Нар ба дэлхийн хоорондох зайг 1 астрономийн нэгж болгон авдаг.

Тоон утга Засварлах

1 астрономийн нэгж нь 149,597,870,691±30 метртэй тэнцдэг.

Мөн үзэх Засварлах