Нисэх онгоцны буудалнисэх онгоцны буух, нисэх талбай бүхий зогсоол.

Нисэх онгоцны буудал