Невадагийн туршилтын талбай

1951 онд хийсэн цөмийн туршилт

Невадагийн үндэсний нууц талба гэж нэрлэдэг АНУ-ын цөмийн туршилтын талбайг 1951 оноос эхлэн өнөөдрийг хүртэл ашиглаж байна. туршилтын төвийн газар зүйн солбицлол: 37° 7′ 0″ N, 116° 3′ 0″ W. Энд өнөөдрийн байдлаар 928 удаагийн цөмийн туршилт хийсэн.