Мухаммед Рахимбий хан

Мухаммед Рахимбий (1713–1758) — 1756—1758 оны Бухарын эзэн, Бухарын хант улсыг мангыт овогт шилжүүлсэн хан.