Математикч гэдэг нь математикийн мэдлэгээ ашиглан математикийн бодлого боддог хүнийг хэлнэ.