Коран

Коран нь исламын шашны сургаал номлол, зөнч Мухаммедийн зөгнөлийг бичсэн шашны хөлгөн судар юм.

Коран

Коран