Километр (Тэмдэглэгээ: км, km) нь олон улсын нэгжийн систем (SI)-ийн уртын хэмжүүр бөгөөд 103 (1000) метртэй тэнцүү.

ГектометрКилометрМегаметр

Тэмдэглэгээ засварлах

Олон улсын хэмжээнд km гэж тэмдэглэнэ. Юникодод км-г 1 тэмдэгтээр илэрхийлж болдог (339E).

Мөн үзэх засварлах