Кватернион

Математикийн шинжлэх ухаанд кватернион нь комплекс тоог өргөтгөдөг тооны систем юм.