Квадрат функц нь 2-зэргийн олон гишүүнтээр илэрхийлэгдэх функц юм.

Квадрат функцийн график нь параболыг үүсгэнэ.

Ерөнхий ойлголтЗасварлах

Квадрат функц нь

 

хэлбэрээр илэрхийлэгдэх функц болно. Энд a, b, c нь бодит тоон тогтмолууд бөгөөд x нь бодит тоон хувьсагч юм. Үүний графикийг xy-координатын системд дүрсэлбэл парабол хэлбэртэй байдаг.

Өөрөөр хэлбэл, квадрат функцийг олонлог ба буулгалтын ойлголтыг ашиглан,

"Бодит тоон олонлог R-аас R-д буулгасан буулгалт
f: RR; xax2 + bx + c
-ийн график нь {(x, y) ∈ R2 | y = f(x)} は R2 огторгуйд парабол хэлбэртэй байна" гэж тодорхойлж болно.

Мөн үзэхЗасварлах