Квадрат нь дөрвөн тал нь тэнцүү тэгш өнцөгт дөрвөлжин дүрсийг хэлнэ.