Цахим архив гэж баримт бичгийн дижитал хувийг, тодорхойлон бичсэн бүтэцтэйгээр төрөлжүүлэн хадгалсан нэгдсэн системийг хэлнэ.

Цахим архивт тавигдах шаардлага:

  • тодорхой технологи загварын дагуу хийгдэнэ
  • программ хангамжтай байна
  • цаасан суурьтай болон тусгай төрлийн тээгч дээрх баримтыг хуулбарлаж, скан-копи хийнэ
  • сканердаж хуулбарласан баримтыг тодорхойлж бичнэ
  • хуулбарласан баримтыг, тодорхойлон бичилттэй холбоно
  • төрөлжүүлэн хадгална
  • эрэл хайлтын нэгдсэн системтэй байна