Дээд боловсролын газар

(Их сургууль-с чиглүүлэгдэв)

Дээд боловсролын газар, дээд сургууль: