Имамкули (1582−1644) — 1611−1642 онд эзэн суусан, Бухарын аштархан овогт гуравдугаар хан.