Зөвлөлт-Германы харилцан үл довтлолцох гэрээ

Зөвлөлт-Германы Харилцан үл довтлолцох Гэрээ /Договор о ненападении между Германией и СССР- оросоор/ гэж ЗХУ болон фашистын Германы хооронд Москва хотноо 1939 оны 8 дугаар сарын 23-нд байгуулсан харилцан бие бие рүүгээ халдан довтлохгүй үүрэг хүлээн байгуулсан Гэрээ юм. Германы Гадаад хэргийн сайд Иохан фон Риббентроп, ЗХУ-ын Гадаад хэргийн Коммисар Вячеслав Молотов нар төлөөлж "Харилцан үл довтлох тухай" гэрээнд гарын үсэг зурсан.

Энэхүү гэрээний дагалдах нууц протоколд тухайн хоёр улс европ тивийн хэмжээнд нөлөөллийн хүрээгээ харилцан тохиролцох замаар хувааж авсан байна. Үүний дагуу Балтийн тэнгис орчмын Эстони, Латви, Литва болон Финланд, Польш мөн Бессараби, баруун белорусс, украйны нутаг дэвсгэрийг хувааж авахаар тохирсон Гэрээ.

Энэхүү Гэрээг олон улсад "Молотов-Риббентроп"-ын Пакт гэж нэрлэдэг.


ХАРИЛЦАН ҮЛ ДОВТЛОХ ТУХАЙ ГЕРМАН, ЗӨВЛӨЛТ ХОЛБООТ УЛС ХООРОНДЫН ГЭРЭЭ


           ЗХУ-ын Засгийн газар болон

           Герман Улсын Засгийн газар

           ЗХУ, Герман Улсын хооронд энхтайвны үйл хэргийг бэхжүүлэх хүсэл эрмэлзэлийг удирдлага болгон 1926 оны 4 дүгээр сард ЗХУ, Герман Улс хооронд байгуулсан төвийг сахих тухай гэрээний үндсэн үзэл санаан дээр тулгуурлан дараах тохиролцоонд хүрэв:

                                                    1 дүгээр зүйл.    

           Тохиролцоонд хүрсэн Талууд хоорондоо болон бусад улс гүрнүүдтэй хамтран аль нэг тал руугаа ямар нэгэн хүч хэрэглэх, аливаа түрэмгийлэл болон довтлохоос татгалзах үүрэг хүлээж байна.

                                                          2 дугаар зүйл.

           Хэрэв гэрээ байгуулсан хоёр талын аль нэг нь гуравдагч орны цэрэг дайны түрэмгийлэлд өртвөл энэ гэрээний нөгөө тал уг гуравдагч орныг ямар ч хэлбэрээр дэмжихгүй.

                                                          3 дугаар зүйл.

           Хоёр Талын Засгийн газрууд хамтын ашиг сонирхолыг хөндөж буй асуудлаар харилцан мэдээлэл солилцож зөвлөлдөх зорилгоор цаашид харилцаа холбоотой байна.    

                                                          4 дүгээр зүйл.

           Тохиролцоонд хүрсэн Талуудын аль нэг нь нөгөө талын эсрэг шууд болон шууд бусаар чиглэсэн аливаа цэргийн эвсэлд нэгдэхгүй.

                                                          5 дугаар зүйл.

           Талуудын хооронд аливаа асуудлаар үүссэн зөрчилдөөн, маргалдааныг зөвхөн энхийн замаар буюу найрсагаар санал солилцож, шаардлагатай тохиолдолд маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх комисс байгуулж шийдвэрлэнэ.

                                                          6 дугаар зүйл.

           Энэхүү гэрээг 10 жилийн хугацаатай байгуулсан бөгөөд аль нэг Тал гэрээг дуусгавар болохоос 1 жилийн өмнө цуцлах тухайгаа мэдэгдээгүй бол гэрээний хугацаа автоматаар дахин 5 жил сунгагдсан гэж тооцох болно.

                                                         

7 дугаар зүйл.

           Энэхүү гэрээ боломжит богино хугацаанд батламжлах болно. Гэрээг батламжилсан тухай гэрчилгээг Берлин хотод солилцох ёстой. Гарын үсэг зурмагц гэрээ хүчин төгөлдөр болно.  

           Герман, орос хэлээр хоёр эх хувь Москва хотноо 1939 оны 8 дугаар сарын 23-нд үйлдсэн болно.


ЗХУ-ын Засгийн газрыг                                                   Германы Засгийн газрыг

төлөөлж:                                                                              төлөөлж:

/В.Молотовын гарын үсэг/                                               /И.Риббентропын гарын үсэг/                                                               


                                  

                                      НЭМЭЛТ НУУЦ ПРОТОКОЛ


           Герман Улс, Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс хооронд Түрэмгийлэн довтлохгүй байх тухай гэрээ байгуулах үеэр хоёр талаас гарын үсэг зурсан бүрэн эрхт төлөөлөлүүд маш нууц байдалд Зүүн Европ дахь хоёр талын ашиг сонирхолын хүрээг тодорхойлох асуудлыг хэлэлцэж дараах үр дүнд хүрэв:      

1. Балтийн тэнгис орчмын орнуудын /Финланд, Эстони, Латви, Литв/ бүрэлдэхүүнд хэсэгт хамаарагдаж буй бүс нутгийг улс төр, газар нутгийн хувьд шинэээр хуваарилах тохиолдолд Литвийн умард хилийн зурвасыг Герман, ЗСБНХУ-ын ашиг сонирхолын хил хязгаар гэж үзнэ. Гэхдээ Литвын Виленск хязгаарын талаарх ашиг сонирхолыг хоёр тал хүлээн зөвшөөрнө.

2. Польш Улсын бүрэлдэхүүнд орж буй бүс нутгийг улс төр, газар нутгийг шинээр хуваарилах тохиолдолд Нарева, Висла, Сана мөрнүүдийн зурвас орчмоор Герман, ЗСБНХУ-ын ашиг сонирхолын хил хязгаарлагдах болно.

Польш Улсын тусгаар тогтносоныг хадгалж үлдээх нь хоёр талын ашиг сонирхолын хүсэлд нийцэж байгаа эсэх, тус улсын хилийн зурвас хаагуур байхыг цаашдын улс төрийн байдлын өрнөлийг явцад эцсийн байдлаар тодорхой болно.

Ямар ч тохиолдолд хоёр талын Засгийн газрууд найрсагаар харилцан тохиролцоонд хүрч шийдвэрлэнэ.                    

3. Европын Зүүн өмнөд хэсгийн хувьд ЗСБНХУ-ын ашиг сонирхол Бессараби гэж зөвлөлтийн тал тэмдэглэв. Германы тал энэ бүс нутагт улс төрийн ямар ч ашиг сонирхолгүй байгаагаа мэдэгдэв.  

4. Талууд энэхүү протоколыг маш нууц байдалд хадгалах болно.


                                  Москва хот, 1939 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр.


ЗСБНХУ-ын Засгийн газрыг                               Германы Засгийн газрыг

төлөөлж:                                                           төлөөлж:

/В.Молотовын гарын үсэг/                                   /И.Риббентропын гарын үсэг/


                      


1939 оны 8 дугаар сарын 23-ны “НЭМЭЛТ НУУЦ ПРОТОКОЛ”-ЫН ТАЙЛБАР  


           1939 оны 8 дугаар сарын 23-ны “Нэмэлт Нууц Протокол”-ын 2 дугаар зүйлийг тодотгох зорилгоор энэхүү зүйлийн эхний хэсгийг эцсийн байдлаар дараах зассан редакцаар унших ёстой.  Үүнд:

           “ 2.  Польш Улсын бүрэлдэхүүнд орж буй бүс нутгийг улс төр, газар нутгийг шинээр хуваарилах тохиолдолд Писса, Нарева, Висла, Сана мөрнүүдийн зурвас орчмоор Герман, ЗСБНХУ-ын ашиг сонирхолын хил хязгаарлагдах болно”.


                                                 Москва хот, 1939 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр

ЗСБНХУ-ын Засгийн газрыг                               Германы Засгийн газрыг

төлөөлж:                                                           төлөөлж:

/В.Молотовын гарын үсэг/                                   /И.Риббентропын гарын үсэг/