Замын хөдөлгөөний тэмдэг

Замын хөдөлгөөний тэмдэг болон тэмдэглэлийг дараах хэсэгт ангилна. Үүнд:

Анхааруулах тэмдэгЗасварлах

Заах тэмдэгЗасварлах

Хориглох тэмдэгЗасварлах

Дарааллын тэмдэгЗасварлах

Мэдээлэх тэмдэгЗасварлах

Нэмэлт тэмдэгЗасварлах