Даниялбий (1730—1785) — Бухарын 1758—1785 оны хан, мангыт овогтон.