Далайн түвшнээс дээш өндөр

Далайн түвшнээс дээш өндөр нь ярианы хэллэгт хэрэглэх газар зүйн өндрийн хэмжээс юм. Тэг түвшнээр голцуу далайн түвшний онолын дунджийг авах бөгөөд үүнийг нэг бол тэнгисийн эрэгт байрлах хэмжилтийн цэгүүдээс хэмжсэн хэмжилтээр эсвэл тодорхойлолтоор тогтоодог. Тэг цэгийг нэг л тогтоох ба үүнээс хойш бодит далайн түвшнээс зарчмын хувьд хамааралгүй болно. Улс бүр харилцан адилгүй өндрийн тодорхойлолтыг ашигладаг.

АНУ-ын хамгийн нам дор газар болох Калифорнийн Үхлийн Хөндийн байгалийн цогцолборт газар дахь Бэдуотер хотгор, далайн түвшнээс доош 85,5 метр гүнд оршдог

Далайн түвшин бол үнэмлэхүй (абсолют) өндрийн хэмжээ.