Глюкоз (D-Глюкоз) С6Н12О6 томъёотой нүүрс устөрөгч.
Шим бодисуудын нэг болох нүүрс усны мономер нэгдэл юм. Цагираг бүтэцтэй глюкозууд хоорондоо нэгдэж дисахарыг үүсгэнэ. Нэг глюкозын нэгдүгээр нүүрстөрөгч, нөгөө глюкозын дөрөвдүгээр нүүрстөрөгчийн OH бүлгүүд харилцан үйлчлэлцэж гликозидын холбоогоор холбогдож дисахарыг (мальтоз) үүсгэнэ. Эндээс ус ялгарах ба ялгарсан усны молийн тоогоор зэргийг тодорхойлно.