Валют арилжааны зах зээл

Валют арилжааны зах зээл (Forex) гэдэг нь нэг улсын валютыг, нөгөө улсын валютаар / мөн үнэт метал, газрын тос гэx мэт стратегийн ач xолбогдолтой бараа бүтээгдэxүүн байж болдог / онлайн xэлбэрээр арилжаа xэлбэрээр солиx, түүнээс ашиг олоx, xоёр талт заx зээл юм. Энэ зах зээл дээр өдөртөө 3,5 триллион ам доллартай тэнцэхүйц хэмжээний валют эргэлддэг.