Вали Мухаммад хан

Вали Мухаммад (1611 онд өнгөрсөн) — Бухарын 1605—1611 оны хан, Аштарханы удмын хүн.