Бухарын Абу Саид хан

Абу Саид (1472–1533) — 1530–1533 оны Бухарын эзэн, Шибаны удмын хан.