Баянгол тойргийг шараар, Бостнуурыг ягаанаар

Бостнуур, Баграш, БохуБНХАУ-ын ШУӨЗОБаянгол тойргийн харьяат шянь.