Барууны сэтгүүл зүй нь сэтгүүл зүйн соёлын хүрээнд хоточ нохойн үүргийг биелүүлдэг гэж үздэг. Хэвлэл мэдээллийн шударга байдал, мэдээллийн найдвартай байдал, бодит байдал, ёс зүйн зарчим, хэм хэмжээг баримтлах зэрэг нь барууны сэтгүүл зүйд өндөр ач холбогдолтой юм. Барууны сэтгүүл зүйд "хараат бус, бие даасан, тэнцвэртэй" зэрэг сэтгүүл зүйн зарчмыг баримталдаг.