Ануша (1686 онд өнгөрсөн) — Хивагийн 1663–1686 оны хан. Шибаны удмын хүн.