Азербайжаны ерөнхийлөгч

Азербайжан улсын ерөнхийлөгчАзербайжан улсын (өөрөөр БНАзеУ-ын) төрийн тэргүүн.

Дөрвөн ерөнхийлөгчЗасах

  1. Аяз Муталибов (1991–1992)
  2. Абульфаз Элчибей (1992–1993)
  3. Гейдар Алиев (1993–2003)
  4. Ильхам Алиев (2003–одоо)