Аванеш (1538 онд өнгөрсөн) — Хивагийн 1526–1538 оны хан. Шибаны удмын хүн.