Абу Саид (1603–1664) — Хивын 1643–1663 оны хан, Шибаны удмын хүн.