Онцлох зураг гэдэг нь Википедиагийн нүүр хуудаст тавигддаг, хамгийн сайн чанартай гэсэн зургийг хэлнэ.

Шинэ зураг нэмэхдээ дараах загварыг ашиглана:

{{Онцлох зураг
|Зураг            =
|Зургийн байрлал       =<!--left, right, center -->
|Зургийн хэмжээ       =
|Зургийн товч тайлбар    =
|Зургийн дэлгэрэнгүй тайлбар =
|Тайлбарын байрлал      =
}}

2008Засварлах

Долоо хоног Загвар Зураг
18 Template:Онцлох зураг/2008-18  
19 Template:Онцлох зураг/2008-19  
20 Template:Онцлох зураг/2008-20  
21 Template:Онцлох зураг/2008-21  
22 Template:Онцлох зураг/2008-22  
23 Template:Онцлох зураг/2008-23  
24 Template:Онцлох зураг/2008-24  
25 Template:Онцлох зураг/2008-25  
26 Template:Онцлох зураг/2008-26  
27 Template:Онцлох зураг/2008-27  
28 Template:Онцлох зураг/2008-28  
29 Template:Онцлох зураг/2008-29  
30 Template:Онцлох зураг/2008-30  
31 Template:Онцлох зураг/2008-31  
32 Template:Онцлох зураг/2008-32  
33 Template:Онцлох зураг/2008-33  
34 Template:Онцлох зураг/2008-34  
35 Template:Онцлох зураг/2008-35  
36 Template:Онцлох зураг/2008-36
37 Template:Онцлох зураг/2008-37  
38 Template:Онцлох зураг/2008-38  
39 Template:Онцлох зураг/2008-39  
40 Template:Онцлох зураг/2008-40  
41 Template:Онцлох зураг/2008-41  
42 Template:Онцлох зураг/2008-42  
43 Template:Онцлох зураг/2008-43  
44 Template:Онцлох зураг/2008-44  
45 Template:Онцлох зураг/2008-45  
46 Template:Онцлох зураг/2008-46  
47 Template:Онцлох зураг/2008-47  
48 Template:Онцлох зураг/2008-48  
49 Template:Онцлох зураг/2008-49  
50 Template:Онцлох зураг/2008-50  
51 Template:Онцлох зураг/2008-51  
52 Template:Онцлох зураг/2008-52 [[Image:|30px]]

2009Засварлах

Долоо хоног Загвар Зураг
1 Template:Онцлох зураг/2009-1  
2 Template:Онцлох зураг/2009-2  
3 Template:Онцлох зураг/2009-3
4 Template:Онцлох зураг/2009-4  
5 Template:Онцлох зураг/2009-5
6 Template:Онцлох зураг/2009-6
7 Template:Онцлох зураг/2009-7
8 Template:Онцлох зураг/2009-8
9 Template:Онцлох зураг/2009-9
10 Template:Онцлох зураг/2009-10  
11 Template:Онцлох зураг/2009-11  
12 Template:Онцлох зураг/2009-12  
13 Template:Онцлох зураг/2009-13  
14 Template:Онцлох зураг/2009-14  

2010Засварлах

Долоо хоног Загвар Зураг
1 Template:Онцлох зураг/2010-1  
2 Template:Онцлох зураг/2010-2  
3 Template:Онцлох зураг/2010-3  
4 Template:Онцлох зураг/2010-4  
5 Template:Онцлох зураг/2010-5  
6 Template:Онцлох зураг/2010-6  
7 Template:Онцлох зураг/2010-7  
8 Template:Онцлох зураг/2010-8  
9 Template:Онцлох зураг/2010-9  
10 Template:Онцлох зураг/2010-10  
11 Template:Онцлох зураг/2010-11  
12 Template:Онцлох зураг/2010-12  
13 Template:Онцлох зураг/2010-13  
14 Template:Онцлох зураг/2010-14