Өөрийн хүссэн зүйлийг бусдад дарамт шахалт үзүүлэлгүйгээр хийлгэж чадаж байгааг Soft Power гэнэ.