Open main menu


SQL өгөгдлийн хөмрөгийн query-ийн гаралтын жишээ.

Өгөгдлийн хөмрөг гэдэг бол өгөгдлийн зохион байгуулагдсан цуглуулга юм.

Ашигласан материалЗасварлах