Өгөгдлийн хөмрөг


Өгөгдлийн хөмрөг гэдэг бол өгөгдлийн зохион байгуулагдсан цуглуулга юм.

SQL өгөгдлийн хөмрөгийн query-ийн гаралтын жишээ.

Ашигласан материалЗасварлах