Open main menu

Үсэг гэдэг нь аливаа нэг бичиг үсгийн үндсэн махбод болох цагаан толгойн тэмдэг юм. Заавал гэх албагүй боловч ихэвчлэн ярианы хэлний нэгж авиаг тэмдэглэдэг.

Хадмал
Монгол үсгээр Uesug-grey.PNG
буриад кирилл. үзэг
монгол кирилл. үсэг
халимаг кирилл. үзг
Дармал, бичмэл, том, жижиг маягаар бичигдсэн Кирилл Я үсэг