Үелэх системийн үе

Үелэх системийн үе нь атомыг электрон давхраагаар хуваариладаг дугаар юм.

Мөн үелэх систем нь 7н үетэй. Үеийн дагуу цөмийн цэнэг ихэснэ.