Үелэх системийн үе нь атомыг электрон давхраагаар хуваариладаг дугаар юм.