Эрдэсжсэн цэг
Эрдэсжсэн цэг гэдэг нь тухайн тухайн агуулагч чулуулаг доторхи эрдсийн агуулага суурь кондицоос их байх нөхцөл юм.