Цахилгаан эрчим хүч

Цахилгаан эрчим хүч гэдэг бол цахилгаан цэнэг болон урсгалтай холбоотой физикийн үзэгдлийн цогц юм. Цахилгаан эрчим хүч нь аянга цахилгаан, статик цахилгаан, цахилгаан соронзон индукци болон гүйдлийн урсгал гээд хүмүүсийн сайн мэдэх өргөн цар хүрээ бүхий үйлчлэл үзүүлдэг.

Энэ уурын турбинаар цахилгааныг үйлдвэрлэдэг. Ихэнх төрлийн цахилгаан үйлдвэрллийн гол зарчим нь ийм голыг эргэлдүүлж цахилгаан гаргахад оршино.