Цахилгаан энерги

Цахилгаан цэнэгийн ажил хийх чадварыг илэрхийлэх физик хэмжигдэхүүнийг хэлнэ E= Жоуль= Н*м=кг*м2/с2