Цахилгаан потенциал

Өгөгдсөн цэгт оршиж байгаа q-цэнэгийн потенциал эрчим хүч ω-ийг хуваасантай тэнцүү.