Хязгааргүйн тухай ойлголт нь ихэнхдээ математик болон физикийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг ба энэ нь ямар нэг юмны тоо хэмжээнд цар хүрээ, төгсгөл байхгүйг илэрхийлнэ. Хязгааргүйг тэмдэгтээр тэмдэглэдэг. Мөн хязгааргүй ойлголт нь одоо үед бодит амьдралд байхгүй гэж эрдэмтэд нотолсон байна.

Хязгааргүйн тэмдэг, ∞