Хэрэглээний программ хангамж

Хэрэглээний программ хангамж (Хэрэглэг) гэдэг нь хэрэглэгчийн зорилгод нийцүүлэн хэрэглэгчийн ажлыг хөнгөвчилсөн программыг хэлнэ.