Хэмжээгүй эрхт хаант засаг

Хэмжээгүй эрхт хаант засаг - төрийн эрх мэдэл (хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх) зөвхөн хааны бүрэн эрхэд төвлөрнө. Ард түмний хүсэл зориг, ашиг сонирхлыг илэрхийлсэн төлөөлөгчдийн байгууллага хэрэг дээрээ үл оршино. Зарим улсад зөвлөх хурал, парламент байх боловч тэр нь хэлбэрийн төдий байдаг