Хэлэлцүүлэг:Легницийн тулалдаан

Сэдэв агуулга нь өөр тул Легництэй нийлүүлэх хэрэггүй. харин нэр нь агуулгатайгаа нийцэхгүй байгаа тул агуулгаар нь Монголчуудын Польшид хийсэн довтолгоон, Монголчуудын Унгарт хийсэн довтолгоон гэсэн хоёр сэдэв болгон салгаж болох юм. Энэ хоёрыгоо Монголчуудын Европт хийсэн дайн гэсэн ерөнхий ангилалд хамруулах саналтай байна. Учир нь Легницийн тулалдаан бол Польшид хийсэн довтолгооны нэг лудаагийн тулалдаан, гэтэл энд польш, унгарын сэдэв хоюул байна.

Return to "Легницийн тулалдаан" page.